PDF Odštampaj

Istorijat

Farmaceutska komora Republike Srpske je samostalna, profesionalna organi-zacija diplomiranih farmaceuta. Kao samostalna profesionalna organizacija prvi put se javlja danom osnivanja. Prethodno je bila dio jedinstvene Zdravstvene Komore koju su sačinjavali: doktori medicine, doktori stomatologije i diplomirani farmaceuti. Zdravstvenu komoru su sačinjavala tri vijeća, po 21 izabrani predstavnik iz reda doktora medicine, doktora stomatologije i diplomiranih farmaceuta, ostali organi su birani shodno zakonskim propisima i Statutom Zdravstvene komore.

Farmaceutska komora Republike Srpske je pravno utemeljena Zakonom o zdravstvenim komorama koji je donijela Narodna Skupština Republike Srpske 17. maja 2003. godine.

Osnovana je 9. jula 2003. godine na sjednici Skupštine održanoj u prostorijama Medicinske elektronike u Banjoj Luci. Izabrani su organi Komore: skupština, izvršni odbor, nadzorni odbor, sud časti, komisije i druga tijela u skladu sa Statutom Farmaceutske komore Republike Srpske.

Na sjednici su pored Odluke o osnivanju usvojeni: Statut Farmaceutske komore Republike Srpske; Pravilnik o postupku i načinu provjere znanja i sposobnosti članova Farmaceutske komore; Kodeks deontološkog i etičkog nivoa usavršavanja članova; Pravilnik o imeniku članova Farmaceutske komore i Poslovnik o radu Skupštine. 

Za prvog predsjednika Skupštine izabrana je prim. mr ph Jagoda Radaković, a za predsjednika Izvršnog odbora prim. mr sc.spec. Petar Rokvić.